Při objednávce vždy označte způsob dopravy, jen zadání adresy balíkovny nebo místa uložení nestačí. Děkujeme.
VÝROBA

Reklamace

VIII. Reklamační řád (Obchodní podmínky)
Všeobecná ustanovení
1. Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek prodávajícího Bazény Josef Oliva. Reklamační řád stanovuje postup při reklamaci zboží zakoupeného od prodávajícího v internetovém obchodu (e-shopu).
2. Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu mají přednost před definicemi pojmů v Obchodních podmínkách. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, použije se definice pojmu uvedená v Obchodních podmínkách. Pojmy neuvedené v tomto Reklamačním řádu či Obchodních podmínkách se vykládají ve významu podle platné právní úpravy České republiky.
3. Kupující je povinen seznámit se s tímto Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží.
Práva a povinnosti z vadného plnění
Kupujícímu před prvním použitím důrazně doporučujeme prostudovat záruční podmínky, včetně českého návodu na obsluhu, údržbu a následně se těmito informacemi důsledně řídit.
V opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a následná reklamace bude zamítnuta.
Jakost při převzetí
1. Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, jakost, nebo neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá. 
2. Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.
3. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. 
4. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.
5. U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.
Zákonná práva z vad
Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu. 
V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):
- odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
- bezplatné odstranění vady opravou 
- přiměřenou slevu z kupní ceny
- vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.
Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. 
U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.
Za vadu, na kterou se vztahuje záruka, nelze považovat změnu výrobku nebo jeho vlastností, které vznikly v důsledku nerespektování návodu k použití a údržbě, v důsledku přepravy
a manipulace, v důsledku nesprávného používání nebo neodborného zásahu a úmyslného poškození, mechanickým poškozením zboží, v důsledku přirozených změn materiálů nebo působení vnějších vlivů (např. zaplavení, přechlorování, oxidace, koroze, opotřebení nátěrů, změna barevného odstínu plastových materiálů, používáním zboží ve vodním prostředí nad stanovenou hranici, kde je výrobcem zboží určená max. mez tvrdosti na používání zboží v prostředí tvrdá nebo velmi tvrdá voda apod.), v důsledku živelné katastrofy nebo jiných vlivů (např. poruchou nebo přepětím v elektrické síti, zásah bleskem). Používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy běžnému prostředí.
Záruka zaniká v případě neoprávněného zásahu kupujícího do zboží, či porušení firemních nálepek, plomb nebo zkrácením – uříznutím kabelu nebo koncovky u zboží.
Záruka zaniká v případě reklamace komponentů, u kterých je nutné provádění pravidelného zazimování systému odvodněním, např. profouknutím stlačeným vzduchem a toto zazimování nebylo provedeno. Trvalé celoroční zavodnění bazénových venkovních systému, či jeho některých komponentů není vzhledem ke klimatickým podmínkám České republiky přípustné. Reklamace výrobku poškozeného v důsledku zmrznutí vody (např. čerpadel, filtru, skimmerů, UV lamp, potrubí, tepelných čerpadel, teploměrů, dávkovačů) nemůže být akceptována.
Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení výrobku nebo jeho součástek. Běžným opotřebením výrobku nebo jeho součástek se rozumí opotřebení zejména: filtračních médií bazénových a jezírkových filtrací, membrán a patek bazénových vysavačů, membrán u dmychadel – kompresoru, fólií a plachet pro bazény a jezírka, žárovek, pojistek, uhlíků elektromotorů, ložisek a ucpávek čerpadel, kartáčů. 
U vybraného zboží se prodávající zavazuje kupujícímu nabídnout rozšířenou smluvní záruku.
Vyřízení reklamace
Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku na adrese Bazény Josef Oliva, reklamační oddělení, 507 03 Vysoké Veselí – Radní 11. V zájmu co nejrychlejšího vyřízení by měla reklamace splňovat následující pravidla: spolu s reklamovaným výrobkem dodá kupující kopii dokladu o koupi (nebo alespoň číslo dokladu), případně jiný doklad prokazující uskutečnění nákupu, stručný popis závady, adresu kupujícího, telefonní číslo, případně e-mail. Oznámení o reklamaci stačí zaslat e-mailem nebo jako součást zásilky s reklamovaným zbožím, případně kupující může vyplnit reklamační protokol a zaslat se zbožím.
Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. 
Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.
Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabalené ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní. V případě dotazů týkajících se reklamací může kupující volat na telefonní číslo +420 603 158 574.
Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se
s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.
Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy. Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout.
Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS, pokud kupující tyto kontaktní informace uvedl.
Dodavatel vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále dodavatel vydá spotřebiteli pomocí e-mailu a SMS zprávy potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace dodavatel spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy ►►►