< Předchozí stránka

Legislativa čističky odpadních vod

O způsobu a podmínkách povolení ČOV / čističky / čistírny odpadních vod se vždy před jejím zakoupením nejprve informujte na místně příslušném stavebním, resp. na vodoprávním úřadě, kde vám sdělí podrobnosti.

Povolení čistírny odpadních vod

Domácí čistička odpadních vod je podle §55 odst. 1, písm. c) vodního zákona vodním dílem. Vodní zákon neupravuje stavební předpisy. Proto se stavba vodního díla řídí zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Stavbu domácí čističky vám nejprve „umístí“ stavební úřad. Na vaši žádost vydá územní souhlas nebo územní rozhodnutí.

Čistírna odpadních vod na stavební povolení nebo na ohlášení

Podle současné platné legislativy se proces úředního povolování domovních čistíren odpadních vod ubírá, buď cestou klasického vodoprávního řízení s následným vydáním "Povolení k vypouštění odpadních vod" nebo se postupuje způsobem, tzv. na "Ohlášení" (u certifikovaných čistíren do 50 EO, označovaných CE).
♦ Domovní čističky odpadních vod AS VARIOcomp K splňují požadavky nařízení vlády pro vypouštění do povrchových vod na ohlášení i vodopravní řízení..
♦ Domovní čističky odpadních vod AS VARIOcomp K splňují požadavky nařízení vlády pro vypouštění do podzemních vod na vodopravní řízení.

Vyčištěné vody z čističky - čistírny můžeme vypouštět do:

♦ Povrchových vod (potok, řeka, …)
♦ Podzemních vod (vsakování do terénu)
♦ Do veřejné kanalizace neukončené centrální (obecní / městskou) čistírnou odpadních vod

Limity pro odpadní vody vypouštěné z domácí čističky - čistírny

Limity pro vypouštění do povrchových vod jsou stanoveny Nařízením vlády č. 401/2015 Sb. o ukazatelích
a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.
Limity pro vypouštění do podzemních vod jsou stanoveny Nařízením vlády č. 57/2016 Sb. o ukazatelích
a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních.
♦ Vypouštění do veřejné jednotné kanalizace se řídí kanalizačním řádem. To je dokument, který má k dispozici vlastník kanalizace, nejčastěji obec.

Certifikované čističky odpadních vod Certifikované čističky odpadních vod

Čističky odpadních vod AS-VARIOcomp 5-20K jsou certifikované na normu EN 12566-3+A2:2013

Formuláře k povolení domovní čističky odpadních vod

Jaké jsou potřebné formuláře:
a./ žádost o povolení k vypuštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních pro potřeby občanů
a žádost o povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění
b./ ohlášení stavby dle stavebního zákona – formuláře jsou k dispozici na OÚ, MěÚ, Odboru životního prostředí
Příprava projektové dokumentace
Rozhodnete-li se zakoupit čistírnu právě od nás, odpadne vám mnoho starostí. Naši externí autorizovaní projektanti vám zpracují kompletní dokumentaci, kterou vyžaduje ke schválení stavební a vodoprávní úřad. Budete si tak jistí, že vše proběhne podle platných norem a zákonů. Čistírnu odpadních vod také uvedeme do zkušebního provozu a zajistíme revize.

Dokumentace ke stažení na čistírny VARIOcomp K

Projektová dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby AS VARIOcomp 5K
Certifikát - Protokol o posouzení vlastnosti AS VARIOcomp do 50 EO
Prohlášení o vlastnostech
Štítek CE
Plánek AS VARIOcomp 5K
Technická specifikace produktu AS VARIOcomp K
Stručný návod AS VARIOcomp K
Garance odtokových parametrů
Návod k použití AS VARIO 5-20K
Provozní řád AS VARIOcomp 5-20K
Provozní deník AS VARIOcomp 5-20K
Rozhodovácí tabulky
..

Domovní biologické čističky odpadních vod splňují EN 12566-3+A2: 2013

Nezávazná poptávkaPřihlášení projektanta
Chci zdarma e-book "Rady při pořizování bazénu, ČOV a jezírka"

Opište kód do políčka: →  

+420 736 735 141, +420 495 496 147

info@gool.cz