Čistička odpadních vod

< Předchozí stránka

Legislativa čističky odpadních vod

O způsobu a podmínkách povolení ČOV / čističky / čistírny odpadních vod se vždy před jejím zakoupením nejprve informujte na místně příslušném stavebním, resp. na vodoprávním úřadě, kde vám sdělí podrobnosti.

Nezávazná poptávkaPovolení čistírny odpadních vod - GL

Domácí čistička odpadních vod je podle §55 odst. 1, písm. c) vodního zákona vodním dílem. Vodní zákon neupravuje stavební předpisy. Proto se stavba vodního díla řídí zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Stavbu domácí čističky vám nejprve „umístí“ stavební úřad. Na vaši žádost vydá územní souhlas nebo územní rozhodnutí.

Čistírna odpadních vod GL na stavební povolení nebo na ohlášení

Podle současné platné legislativy se proces úředního povolování domovních čistíren odpadních vod ubírá, buď cestou klasického vodoprávního řízení s následným vydáním "Povolení k vypouštění odpadních vod" nebo se postupuje způsobem, tzv. na "Ohlášení" (u certifikovaných čistíren do 50 EO, označovaných CE).
Naše domovní čističky odpadních vod typ GL splňují požadavky nařízení vlády pro vypouštění do povrchových vod na ohlášení i vodopravní řízení..
Naše domovní čističky odpadních vod typ GL splňují požadavky nařízení vlády pro vypouštění do podzemních vod na vodopravní řízení.

Vyčištěné vody z čističky - čistírny můžeme vypouštět do:

♦ Povrchových vod (potok, řeka, …)
♦ Podzemních vod (vsakování do terénu)
♦ Do veřejné kanalizace neukončené centrální (obecní / městskou) čistírnou odpadních vod

Limity pro odpadní vody vypouštěné z domácí čističky - čistírny

Limity pro vypouštění do povrchových vod jsou stanoveny Nařízením vlády č. 401/2015 Sb. o ukazatelích
a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.
Limity pro vypouštění do podzemních vod jsou stanoveny Nařízením vlády č. 57/2016 Sb. o ukazatelích
a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních.
♦ Vypouštění do veřejné jednotné kanalizace se řídí kanalizačním řádem. To je dokument, který má k dispozici vlastník kanalizace, nejčastěji obec.

Nařízení vlády č. 401/2015 Sb. (vypouštění do povrchových vod)

♦ Do povrchových vod – ohlášení
Při vypouštění do povrchových vod a při schvalování čističky v režimu ohlášení posuzuje úředník čističku podle zařazení do kategorií. Do kategorií se čistička zařazuje podle minimální účinnosti zjištěné při certifikaci.
Sledované hodnoty kategorie I.:
CHSK minimálně 70% - GL 92,2% / BSK5 minimálně 80% - GL 97%
Sledované hodnoty kategorie II.:
CHSK minimálně 75% - GL 92,2% / BSK5 minimálně 85% - GL 97% / N-NH4 minimálně 75% - GL 98,6%
Do povrchových vod – vodoprávní řízení.
Při vypouštění do povrchových vod a při schvalování čističky v režimu vodoprávního řízení posuzuje úředník hodnoty zbytkového znečištění ve vypouštěných vodách. Hodnoty jsou uvedeny v miligramech na litr [mg/l].
Sledované hodnoty:
CHSK 150 mg/l - GL 37,3 mg/l / BSK5 40 mg/l - GL 13,84 mg/l / NL 50 mg/l - GL 12,48 mg/l
Naše domovní čističky odpadních vod typ GL splňují požadavky nařízení vlády pro vypouštění do povrchových vod na ohlášení i vodopravní řízení..

Nařízení vlády č. 57/2016 Sb. (vypouštění do podzemních vod)

♦ Do podzemních vod – vodoprávní řízení
Sledované hodnoty:
CHSK 150 mg/l - GL 37,3 mg/l / BSK5 40 mg/l - GL 13,84 mg/l / N-NH4 20 mg/l - GL 2,075 mg/l / NL 30 mg/l - GL 12,48 mg/l
Naše domovní čističky odpadních vod typ GL splňují požadavky nařízení vlády pro vypouštění do podzemních vod na vodopravní řízení.

Certifikované čističky odpadních vod GL

♦ Čističky GL jsou certifikované dle ČSN EN 12566-3+A1:2009.čistička - čistírna odpadních vod
Účinnost čištění čistíren odpadních vod GL

Formuláře k povolení domovní čističky odpadních vod

Jaké jsou potřebné formuláře:
a./ žádost o povolení k vypuštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních pro potřeby občanů
a žádost o povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění
b./ ohlášení stavby dle stavebního zákona – formuláře jsou k dispozici na OÚ, MěÚ, Odboru životního prostředí
Příprava projektové dokumentace
Rozhodnete-li se zakoupit čistírnu právě od nás, odpadne vám mnoho starostí. Naši externí autorizovaní projektanti vám zpracují kompletní dokumentaci, kterou vyžaduje ke schválení stavební a vodoprávní úřad. Budete si tak jistí, že vše proběhne podle platných norem a zákonů. Čistírnu odpadních vod také uvedeme do zkušebního provozu a zajistíme revize.Domovní biologické čističky odpadních vod GL splňují EN 12566-3+A1: 2009 a NV č. 190/2002 Sb.

Nezávazná poptávka 

Přihlášení projektanta
Chci zdarma e-book "Rady při pořizování bazénu, ČOV a jezírka"

Opište kód do políčka: →  

+420 736 735 141, +420 495 496 147

info@gool.cz