Čistička odpadních vod

< Předchozí stránka

Instalace čističky odpadních vod

Čističky - čistírny odpadních vod / ČOV GL se standartně dodávají jako hotové kompletní výrobky s dobou dodání v závislosti na objemu výroby, zpravidla v rozmezí 2–4 týdnů. Domovní čističky odpadních vod typ GL se dodávají technologicky propojené, odzkoušené na funkčnost, vodotěsnost a jsou opatřeny uzamykatelným víkem.
♦ Čističky odpadních vod GL jsou určené k celkovému obetonování.Domovní biologické čističky odpadních vod GL splňují EN 12566-3+A1: 2009 a NV č. 190/2002 Sb.

Nezávazná poptávkaUmístění čističky odpadních vod

♦ Čističku odpadních vod umístíme vždy do připraveného výkopu pod úroveň terénu a do míst, kde nebude překážet, mimo komunikace a vjezdy, směrem k odtokové kanalizaci.
♦ V zóně vysoké spodní, povrchové vody nebo při umístění čističky odpadních vod na mokrém nebo nestabilním pozemku je nezbytná porada s dodavatelem a stavebním odborníkem o možnosti zpevnění čističky a způsobu odvodnění, či o dalších stavebních a výrobních úpravách.
♦ Při umísťování čističky vod je nutné rovněž dodržet dostatečnou vzdálenost od základů objektů a studně.
♦ Do potrubí nátoku do ČOV nesmí být napojené dešťové a drenážní vody, kondenzáty z kotlů a drtič potravin.
♦ Důležité je též zajištění dostatečného odvětrání kanalizace a čističky nad úroveň střechy objektu.

Manipulace a doprava čističky odpadních vod

Během dopravy je nutné čističku odpadních vod ukotvit v základní poloze k nákladové ploše vozidla a zabránit poškození, nárazům a pádu. Při nakládání, skládání a usazování čističky do stavební jámy (zvedací technikou nebo ručně) musí být manipulační popruhy umístěny pod dnem čističky. Zvláštní opatrnosti je třeba dbát při manipulaci s čističkou v zimních měsících, kdy hrozí poškození.
Čistička odpadních vod - montáž

Stavební část a instalace

Domovní plastové čističky odpadních vod - ČOV GL nejsou konstruovány jako samonosné, tzn. že musí být celkově obetonovány kvalitní betonovou směsí.
Rozměr výkopu
♦ Půdorys výkopu je větší o 600 mm než rozměr čističky
Hloubka výkopu
♦ Je závislá na hloubce uložení přítokové kanalizace
Dno výkopu
♦ Tvoří pískový podsyp a betonová armovaná deska
Usazení do výkopu
♦ Provádí se zvedací technikou nebo ručně
Napojení potrubí
♦ Gravitační kanalizace potrubím Ø 125 / 150 mm
♦ Vzduch k dmychadlu hadicí Ø 25 mm
Dmychadlo
♦ Umístění a připojení
♦ Elektro napojení
Zkouška vodotěsnosti
♦ Dle ČSN 750905
Seřízení
♦ Seřízení technologie a oživení čističky
Betonování stěn
♦ Celá čistička vod se postupně zalévá betonovou směsí B20 a je prováděna při současném plnění čistou vodou.
(Při objednávce čističky odpadních vod od nás obdržíte podrobnější stavebně – montážní pokyny, kde se popisuje postup osazení čistírny vod pro různé druhy základových podmínek).

Připojení čističky k dmychadlu

Vzduchování čističky odpadních vod je zajištěno membránovým dmychadlem, které je napojeno do rozvaděče vzduchu, z kterého je vzduchování rozvedeno do jednotlivých technologických částí čističky odpadních vod.
Umístění dmychadla
♦ Technická místnost, garáž, sklep, sloupek, sokl, přístřešek nebo plastový box
Optimální vzdálenost dmychadla od čističky
♦ Do 5 m (větší vzdálenosti je nutné řešit s dodavatelem)Dmychadla pro čističky
Prostor potřebný pro dmychadlo
♦ 450x400x400 mm (D x Š x V)
Potrubí pro přívod vzduchu
♦ Hadice nebo potrubí a spojky PVC 25 mm
Elektro připojení, řízení, jištění chodu čističky (varianty ?)
1. varianta: připojení čističky odpadních vod do stávající elektroinstalace
Řízení a jištění dmychadla je umístěno v samostatném rozvaděči. Rozvaděč se připojí poddajným přívodem do stávajícího rozvodu elektrického proudu budovy pomocí pevně instalované zásuvky (součást elektroinstalace budovy). Dmychadlo se připojí do zásuvky 230/16A umístěné na venkovní stěně rozvaděče, zásuvka je jištěna jističem 6A a chráněna proudovým chráničem 30mA.
2. varianta: připojení čističky odpadních vod do nové elektroinstalace (novostavba)
Je možné provést připojení dmychadla přímo do předem připravené zásuvky (vypustí se rozvaděč), jištění a řízení lze umístit přímo do vlastního rozvaděče budovy.

Vyčištěnou vodu z čističky odpadních vod GL je možné vypouštět

♦ do povrchových vod (potok, rybník apod.) nebo do kanalizace
♦ pro zasakování do podzemních vodČističky odpadních vod

Nezávazná poptávkaZáchytné jímky za čističky odpadních vod
Parametry čističek odpadních vod GL
Povolení a legislativa čističky odpadních vod

Přihlášení projektanta
Chci zdarma e-book "Rady při pořizování bazénu, ČOV a jezírka"

Opište kód do políčka: →  

+420 736 735 141, +420 495 496 147

info@gool.cz