Čistička odpadních vod

< Předchozí stránka

Instalace čističky odpadních vod

Čističky - čistírny odpadních vod - ČOV AS-VARIOcomp se standartně dodávají jako hotové kompletní výrobky, technologicky propojené, odzkoušené na funkčnost, vodotěsnost a jsou opatřeny víkem.

Manipulace a doprava čističky odpadních vod

Během dopravy je nutné čističku odpadních vod ukotvit v základní poloze k nákladové ploše vozidla a zabránit poškození, nárazům a pádu. Při nakládání, skládání a usazování čističky do stavební jámy (zvedací technikou nebo ručně) musí být manipulační popruhy umístěny pod dnem čističky. Zvláštní opatrnosti je třeba dbát při manipulaci s čističkou v zimních měsících, kdy hrozí poškození.

Instalace čističky pro různé druhy základových podmínek

Čistírny odpadních vod VARIOcomp 5K - 20K
♦ Základní typ je určený pro osazení bez spodní vody. Instaluje se do výkopu na podkladní armovanou betonovou desku. Boční stěny výkopu není potřeba betonovat.

Dvouplášťová čistírna odpadních vod AS-VARIOcomp 5K - 20K / PB
♦ Je určená do pojezdu nebo vjezdu. Instaluje se do výkopu na podkladní armovanou betonovou desku Boční stěny čističky ve výkopu a strop doporučujeme obetonovat. Plastová víka je nutné zakrýt uzamykatelnými zátěžovými poklopy.

Dvouplášťová čistírna odpadních vos AS-VARIOcomp 5 - 20K / PB / SV

♦ Je určená pro osazení pod hladinu spodní vody. Instaluje se do výkopu na podkladní armovanou betonovou desku. Boční stěny výkopu a strop doporučujeme obetonovat.

- Čistička se následně se připojí ke kanalizaci a přivede se k ní vzduch z dmychadla umístěného mimo čističku.
- Při umísťování čističky vod je nutné rovněž dodržet dostatečnou vzdálenost od základů objektů a studně.
- Do potrubí nátoku do ČOV nesmí být napojené dešťové a drenážní vody, kondenzáty z kotlů a drtič potravin.
- Důležité je též zajištění dostatečného odvětrání kanalizace a čističky nad úroveň střechy objektu.
Při objednávce čističky odpadních vod od nás obdržíte podrobnější stavebně – montážní pokyny, kde se popisuje postup osazení čističky odpadních vod pro různé druhy základových podmínek.
Statika nádrží je navržena výpočtovou metodou konečných prvků (pomocí výpočtového programu NEXIS) na únosnost 25 let.

Domovní biologické čističky odpadních vod splňují EN 12566-3+A2: 2013

Nezávazná poptávka

Čistička odpadních vod - montáž

Stavební část a instalace

Čističky odpadních vod - ČOV VARIOcomp 5K - 20K jsou konstruovány jako samonosné, tzn. že nemusí být celkově obetonovány.
Rozměr výkopu
♦ Půdorys výkopu je větší o 600 mm než rozměr čističky
Hloubka výkopu
♦ Je závislá na hloubce uložení přítokové kanalizace
Dno výkopu
♦ Tvoří pískový podsyp a betonová armovaná deska
Usazení do výkopu
♦ Provádí se zvedací technikou nebo ručně
Napojení potrubí
♦ Gravitační kanalizace - potrubí Ø 150 mm
Dmychadlo
♦ Umístění a připojení hadicí Ø 20 mm
♦ Elektro napojení
Zkouška vodotěsnosti
♦ Dle ČSN 750905
Seřízení
♦ Seřízení technologie a oživení čističky technikem GOOL
Betonování dna
♦ Při objednávce čističky odpadních vod od nás obdržíte podrobnější stavebně – montážní pokyny, kde se popisuje postup osazení čistírny vod pro různé druhy základových podmínek.

Rozměry pro usazení čističky odpadních vod AS VARIOcomp 5K

Nástavec
Přivedete odpadní potrubí do místa, kde bude čistírna odpadních vod umístěna a změříte vzdálenost od středu potrubí na nátoku do čistírny odpadních vod po terén. Pokud je 650 mm, tak nástavec nepotřebujete. Vše nad naměřenou hodnotu 650 mm je nástavec, který je potřeba přiobjednat.
Šíře výkopu
♦ 1750 - 1800 mm
Hloubka výkopu
♦ Celková hloubka výkopu od spodní hrany nátokového potrubí do ČOV je 1500 mm (1350 + 150 mm síla betonu)
♦ Hloubka výkopu od spodní hrany nátokového potrubí do ČOV po beton pod ČOV je 1350 mm
♦ Síla armovaného betonu pod ČOV je 150 mm.

Usazení čističky odpadních vod AS VARIOcomp 5K

Připojení čističky k dmychadlu

Vzduchování čističky odpadních vod je zajištěno membránovým dmychadlem, které je rozvedeno do jednotlivých technologických částí čističky odpadních vod.
Umístění dmychadla
♦ Technická místnost, garáž, sklep, sloupek, sokl, přístřešek nebo plastový box
Optimální vzdálenost dmychadla od čističky
♦ Do 5 m (větší vzdálenosti je nutné řešit s dodavatelem)Dmychadla pro čističky
Prostor potřebný pro dmychadlo
♦ 450x400x400 mm (D x Š x V)
Potrubí pro přívod vzduchu
♦ Hadice nebo potrubí a spojky PVC 20 mm
Elektro připojení, řízení, jištění chodu čističky (varianty ?)
1. varianta: připojení čističky odpadních vod do stávající elektroinstalace
Řízení a jištění dmychadla je umístěno v samostatném rozvaděči. Rozvaděč se připojí poddajným přívodem do stávajícího rozvodu elektrického proudu budovy pomocí pevně instalované zásuvky (součást elektroinstalace budovy). Dmychadlo se připojí do zásuvky 230/16A umístěné na venkovní stěně rozvaděče, zásuvka je jištěna jističem 6A a chráněna proudovým chráničem 30mA.
2. varianta: připojení čističky odpadních vod do nové elektroinstalace (novostavba)
Je možné provést připojení dmychadla přímo do předem připravené zásuvky (vypustí se rozvaděč), jištění a řízení lze umístit přímo do vlastního rozvaděče budovy.

Vyčištěnou vodu z čističky odpadních vod je možné vypouštět

♦ do povrchových vod (potok, rybník apod.) nebo do kanalizace
♦ pro zasakování do podzemních vodČističky odpadních vod

Nezávazná poptávkaZáchytné jímky za čističky odpadních vod
Parametry čističek odpadních vod 

Přihlášení projektanta
Chci zdarma e-book "Rady při pořizování bazénu, ČOV a jezírka"

Opište kód do políčka: →  

+420 736 735 141, +420 495 496 147

info@gool.cz