Čistička odpadních vod

< Předchozí stránka

Montážní pokyny / čističky odpadních vod

Čističky / čistírny odpadních vod  / ČOV GL-5, 8 a 12 se standartně dodávají jako hotové kompletní výrobky
s dobou dodání v závislosti na objemu výroby, zpravidla v rozmezí 2–4 týdnů. ČOV jsou určené k obetonování. Domovní čistička odpadních vod typ GL pro rodinné domy se dodává technologicky propojená, odzkoušená na funkčnost a vodotěsnost. Čistička odpadních vod je opatřena uzamykatelným víkem s tepelnou izolací >>>

Umístění čističky odpadních vod

Čističku odpadních vod umístíme pod úroveň terénu a vždy do míst, kde nebude překážet, mimo komunikace
a vjezdy. V zóně spodní nebo povrchové vody nebo při umístění čističky odpadních vod / ČOV na mokrém nebo nestabilním pozemku je nezbytná porada se stavebním odborníkem o možnostech způsobu odvodnění, či o dalších stavebních úpravách. Při umísťování ČOV - čističky odpadních vod je nutné rovněž dodržet dostatečné vzdálenosti od základů budov a domovní studně. Důležité je též zajištění dostatečného odvětrání domovní ČOV čističky /čistírny odpadních vod a vnitřní kanalizace nad úroveň střechy objektu >>>

Manipulace a doprava čističky odpadních vod

Během dopravy je nutné čističku odpadních vod ukotvit v základní poloze k nákladové ploše vozidla. Zvláštní opatrnosti je třeba dbát při manipulaci s čističkou v zimních měsících a při poklesu teplot pod +5° C, kdy hrozí poškození čističky čistírny odpadních vod.Čistička odpadních vod - montáž

Stavební část / montáž / instalace

Domovní plastové čističky odpadních vod - ČOV GL nejsou konstruovány jako samonosné, tzn. že musí být obetonovány kvalitní betonovou směsí >>>
Postup instalace ČOV
Rozměr půdorysu jámy: větší o 600 mm než rozměr čov
Hloubka jámy: je závislá na hloubce přítokové kanalizace
Dno jámy: tvoří podsyp a betonová armovaná deska
Usazení do jámy: se provádí ručně nebo mechanizací
Napojení potrubí gravitační kanalizace: Ø 125 / 150 mm
Napojení potrubí vzduchu: Ø 25 mm
Umístění dmychadla: "Připojení čističky k dmychadlu" >>> 
Elekto napojení dmychadla: "varianty" >>>
Zkouška vodotěsnosti po usazení: dle ČSN 750905
Seřízení technologie vzduchu a oživení čističky
Betonování stěn: celá čov se postupně zalévá betonem
Obsyp betonovou směsí je prováděn při současném plnění
čov / čistírny / čističky odpadních vod čistou vodou.
- Při nestandartních podmínkách např. výskytu povrchové nebo podzemní tlakové vody, v nesoudržné půdě, v písku, jílu, ve velké hloubce nebo při umístění domovní čističky odpadních vod v blízkosti komunikace je nutná celková betonáž kvalitním betonem B20 a opatření čistírny stabilizační výztuhou proti vztlaku
>>> 
Při objednávce čističky odpadních vod / ČOV od nás obdržíte podrobnější stavebně – montážní pokyny, kde se popisuje postup osazení čistírny vod pro různé druhy základových podmínek. Stavební připravenost obsahuje výkresy a popis prací, které je nutno udělat před osazením domovní čistírny odpadních vod.
Vyčištěnou vodu z naši čističky odpadních vod je možné vypouštět:
 do povrchových vod (potok, rybník apod.) nebo do kanalizaceCertifikovaná čistička odpadních vod
 pro zasakování do podzemních vod

Připojení čističky k dmychadlu

Vzduchování čističky odpadních vod je zajištěno membránovým dmychadlem, které je napojeno do rozvaděče vzduchu, z kterého je vzduchování rozvedeno do jednotlivých technologických částí čističky odpadních vod.
Umístění dmychadla: technická místnost, garáž, sklep, sloupek, sokl, přístřešek nebo plastový box
Vzdálenost od čističky: do 5 m (větší vzdálenosti je nutné řešit s dodavatelem)
Prostor potřebný pro dmychadlo: 500x500x500 mm >>>
Přívod vzduchu: hadice nebo potrubí PVC 25 mm
Elektro a řízení chodu: spínací hodiny (varianty ?)
1. varianta: připojení čističky odpadních vod do stávající elektroinstalace
Řízení a jištění dmychadla je umístěno v samostatném rozvaděči. Rozvaděč se připojí poddajným přívodem do stávajícího rozvodu elektrického proudu budovy pomocí pevně instalované zásuvky (součást elektroinstalace budovy). Dmychadlo se připojí do zásuvky 230/16A umístěné na venkovní stěně rozvaděče, zásuvka je jištěna jističem 6A a chráněna proudovým chráničem 30mA.
2. varianta: připojení čističky odpadních vod do nové elektroinstalace (novostavba)
Je možné provést připojení dmychadla přímo do předem připravené zásuvky (vypustí se rozvaděč), jištění a řízení lze umístit přímo do vlastního rozvaděče budovy.

Záchytné jímky za čističky odpadních vod >>>

Povolení a legislativa - čističky odpadních vod >>>

Zabezpečení domovní čističky odpadních vod

Pokud bude čistička odpadních vod umístěna na pozemku bez oplocení, doporučujeme kolem čističky postavit alespoň ochranný plot (doporučená vzdálenost je cca 1,5 m od okrajů čističky odpadních vod), aby nedošlo k vniknutí neoprávněných osob do prostor ČOV, opatřit víko zámkem a dále uzpůsobit prostor kolem ČOV tak, aby tam nebylo možné najetí dopravním prostředkem >>>

ČOV jsou certifikované dle ČSN EN 12566-3+A1:2009 a splňují NV č.416/2010 Sb., a NV č.23/2011Sb.

Čističky odpadních vod GL za rozumnou cenu

Přihlášení projektanta
Chci zdarma e-book "Rady při pořizování bazénu, ČOV a jezírka"

Opište kód do políčka: →  

+420 736 735 141, +420 495 496 147

info@gool.cz